HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

Privacyverklaring Hockey Club de Terriërs

Download PDF versie hier

1. Begripsbepaling

In dit document wordt verstaan onder:

1.1   De Terriërs, de Hockeyvereniging de Terriërs gevestigd te Heiloo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40634266;

1.2   App, de verzameling van officieel door het bestuur van de Terriërs aangewezen applicaties die worden ingezet om de ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen. Naast het gebruik van LISA Totaal, betreft dit koppelingen met DWF, Twinfield, Mailchimp, Theo-Door, Drillster en de KNHB.

1.3   Website, de verzameling van officieel door het bestuur van de Terriërs ingezette communicatiemiddelen zoals de website van de Terriërs, www.hvdeterriers.nl, en overige sociale netwerken waarop de Terriërs een profiel heeft (Facebook);

1.4   Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer, teamfoto, gedrag, en hockeyvaardigheden zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens;

1.5   Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens.

1.6   Lid, zoals omschreven in de Statuten van de Terriërs en nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement. Het betreft degene die zich via de Website en/of App inschrijft als Lid. Een Lid beschikt over geautoriseerde toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord);

1.7   Vrijwilliger, is degene die niet lid is van de Terriërs en die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang om bepaalde diensten en/of activiteiten uit te voeren. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren;

1.8   Bezoeker, is degene die van de Website en/of App gebruik maakt, en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;

1.9   Beheerder, is de persoon die door het bestuur van de Terriërs is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene die over de autorisatie ‘Secretariaat’ (ledenadministratie) of ‘Penningmeester’ (bankgegevens) binnen het LISA Club systeem beschikt;

1.10 Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of de App. Een Gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker.

1.11 Datalek, betreft de situatie er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens.

2. Algemeen

2.1   De Hockey Vereniging de Terriërs is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

2.2   Door de Website en/of App van de Terriërs te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

2.3   Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan de Terriërs.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1   Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van de Terriërs uit:

a) een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;

b) de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;

c) het uitvoeren van een contract met een betrokkene; of

d) het voldoen aan een wettelijke plicht.

3.2   Alleen Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website en/of App Verwerken.

3.3   Iedere Beheerder dient een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring regelt de wijze waarop met vertrouwelijke informatie (als Persoonsgegevens) dient te worden omgegaan.

3.4   Gebruikers kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke Persoonsgegevens een specifieke Gebruiker kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen de vereniging de Terriërs.

3.5   Een Lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van gegevens tijdens de inschrijving bij de Terriërs en het eventueel wijzigen van eigen Persoonsgegevens (b.v. telefoonnummer, e-mail).

3.6   De Terriërs verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of  App Persoonsgegevens verstrekken aan de Terriërs in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

a) Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);

b) Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt de Terriërs de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres);

c)  Om zich in te schrijven als Lid via de Website en/of App en hierbij door de Terriërs ondersteund te worden, dient een Lid:

1) verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, (geheime) telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken;

2) verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken.

3.7   De verstrekte Persoonsgegevens worden door de Terriërs uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld:

a) het voeren van haar ledenadministratie en de (factuur)administratie van donateurs, relaties en sponsors;

b) het faciliteren van de hockeysport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en het beheer van teams;

c)  het organiseren van evenementen van of op de Terriërs, zoals borrels voor oudleden, donateurs, relaties en/of sponsors;

d) het faciliteren van de activiteiten van diverse doelgroepen binnen de Terriërs, zoals de Black & Yellow Business Club (BYBC) en Vrienden van de Terriërs, waaronder de organisatie van evenementen voor deze doelgroepen en het voeren van een ledenadministratie voor deze doelgroepen;

e) het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals ten behoeve van bardiensten;

f)   het beheer van de organisatie van de Terriërs, zoals het administreren van de diverse commissies;

g) het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van de Terriërs, onder meer via elektronische post of App;

h) het screenen van vrijwilligers;

i)   het uitvoering geven van de Statuten en reglementen;

j)   de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;

k)  de personeels- en salarisadministratie van haar werknemers;

l)   de administratie van haar vrijwilligers;

m) het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap of vrijwilliger;

n) het aanbieden en beheren van besloten websites en Apps voor haar leden en vrijwilligers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites en Apps;

o) het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van de Terriërs of ten behoeve van evenementen van de Terriërs;

p) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

q) ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd;

r)  het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

3.8   De Terriërs kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van de Terriërs die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via [email protected]

 

4. Beeldrecht

4.1   Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij de Terriërs worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van de Terriërs, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App van de Terriërs verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.

5. Melding

5.1   Zodra er bekendheid is met een Datalek zal de Terriërs conform wettelijke bepalingen (AVG) binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij zullen betrokkenen tevens worden geïnformeerd.

6. Doorgifte aan derden

6.1   De Terriërs heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld, met wie de Terriërs een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

6.2   Voor het overige zal de Terriërs de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet met derden (bv. sponsoren) delen, tenzij:

a) Door het Lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven;

b) Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van de Terriërs in het belang van haar Gebruikers is.

7. Cookies

7.1   De Terriërs maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

7.2   Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.

8. Google Analytics

8.1   De Terriërs maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken.

8.2   Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor de Terriërs en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en Appactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons) gegevens. De Terriërs is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

9. Sociale netwerken

9.1   Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. De Terriërs heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

9.2   De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. De Terriërs is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

10. Links naar en cookies op websites van derden

10.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. De Terriërs is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

11. Inzage en correctie

11.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. De Gebruiker kan de eigen Persoonsgegevens zelf inzien en gedeeltelijk verwerken via zijn/haar persoonlijk account op LISA Team, bereikbaar via de Website. Daarnaast kan de Gebruiker een verzoek tot inzage doen via [email protected].

 

12. Bewaartermijn

12.1 De Terriërs bewaart bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij de Terriërs op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:

a) De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf einde lidmaatschap;

b) De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;

c)  Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.

12.2 Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oudleden te benaderen, heeft de Terriërs graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door Gebruiker aangeleverde Persoonsgegevens.

13. Beveiliging

13.1 De Terriërs heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

a) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en

b) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord beveiligd account.

Ondanks dat de Terriërs alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

14. Wijzigingen

14.1 De Terriërs behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de Website en/of de App houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van de Terriërs.

15. Contact

15.1 Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de Terriërs via [email protected].

© HV de Terriërs 2018

Datum publicatie mei 2018

 

 

 

 
 
 
 
 
 

HoofdsponsorsZoekenAgendaEr zijn nog geen agenda punten.
Volledige agenda

FacebookActiesponsorsOnze Sponsoren